Veiktie pētījumi

2018
Dec
2017
Aug
Masu mediju iesaiste trešo valstu pilsoņu integrēšanā Latvijā - EKOSOC-LV

 

 

                                                              

Pētījumu projekts "Masu mediju iesaiste trešo valstu pilsoņu integrēšanā Latvijā" tiek īstenots ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu (specifiskais mērķis Nr. 2 “Integrācija/ legālā migrācija”, aktivitāte Nr. 7 “Trešo valstu valstspiederīgo integrēšana Latvijas sabiedrībā, šajā procesā iesaistot plašsaziņas līdzekļus”).

Projekta mērķis: Uzlabot masu mediju sniegtās informācijas kvalitāti un satura pieejamību par trešo valstu pilsoņiem, tādā veidā sagatavojot un iesaistot medijus konstruktīva dialoga un savstarpējas izpratnes veidošanā starp trešo valstu pilsoņiem un vietējo sabiedrību.

Īstenošanas laiks: 2017.g. 1. augusts – 2018.g. 31. decembris

Kopējais budžets: EUR 162 487,03

Mērķgrupa: Latvijas masu mediju pārstāvji (žurnālisti un redaktori)

Galvenās aktivitātes:

 • izveidot un ieviest mediju satura vadības sistēmu: mediju darbinieku apmācību vajadzību novērtējums, apmācību plāni, ētikas kodekss, redakcionālās vadlīnijas;
 • izstrādāt un īstenot apmācības programmu trim dažādām grupām katrai 24 akadēmisko stundu apjomā:
  • Pirmais apmācību cikls noturēts no 2018. gada 7. februāra līdz 4. aprīlim (foto galerija).
 • īstenot mediju pārstāvjiem ārvalstu pieredzes apmaiņu par Eiropas mediju praksi trešo valstu pilsoņu atspoguļošanā:
  • Mediju pieredzes apmaiņas brauciens uz Vāciju norisinājās no 2018. gada 16. aprīļa līdz 19. aprīlim (foto galerija).
 • radīt un izplatīt mediju saturu, kas apliecina projektā izveidotās satura vadības sistēmas pielietojumu

Sadarbības partneri:

 • SIA Izdevniecība „Rīgas Viļņi”
 • AS „Radio SWH”
 • Akciju sabiedrība „TV Latvija”
 •  SIA „Vidzemes televīzija”, Latvijas Reģionu Televīzija „Re:TV”
 • Latvijas Televīzija
 • SIA „Cēsu Druva”
 • SIA LETA
 • Biedrība „Latvijas Platforma attīstības sadarbībai

Vairāk par projektu: HESPI pētniece Agnese Dāvidsone (agnese.davidsone@va.lv)

Plašāka informācija par projektu un tā aktivitātēm atrodama šeit!

  

2018
Dec
2018
Apr
Cilvēkresursu (tajā skaitā talantu) piesaistes iespējas un priekšnosacījumi Valmieras pilsētai. Iedzīvotāju piesaistes stratēģijas izstrāde Valmieras pilsētai - EKOSOC-LV

Pētījuma aktualitāti nosaka Valmieras pilsētas pašvaldības vēlme uzzināt cilvēkresursu (t.sk. talantu) piesaistes iespējas un priekšnosacījumus Valmieras pilsētai un izstrādāt iedzīvotāju piesaistes stratēģiju Valmieras pilsētai.  Tas ir īpaši aktuāli Valmieras pilsētā, ja pilsēta vēlas attīstīties, veidot jaunus uzņēmumus, jo brīvo darba roku pilsētā praktiski nav (3,2% NVA oficiāli reģistrētais bezdarba līmenis 30.11.2017.) Ja salīdzina faktisko iedzīvotāju skaitu Valmierā pēc Centrālās Statistikas pārvaldes datiem, tad Valmierā ir iespējas iedzīvotāju skaita pieaugumam vismaz par 6,5 tūkstošiem (1990.g. Valmierā dzīvoja 29476 iedzīvotāji, 2017.g. 22961 iedzīvotājs).

Talantīgu cilvēku piesaiste ir viens no konkurētspējas attīstības priekšnoteikumiem gan valsts, gan reģionu, gan uzņēmumu kontekstā. Globalizācijas laikā, kad cilvēku mobilitāte ir arvien aktīvāka, talantu piesaiste kļuvusi par lielu izaicinājumu. Talantu piesaiste kļūst par  pilsētas vai reģiona zīmola/mārketinga stratēģijas sastāvdaļu. Pilsētas vai reģiona spēja piesaistīt un saglabāt spēcīgu un pieaugošu talantu kopumu nosaka tās spēja uzturēt uzņēmumus un radītās darba vietas, kā arī piedāvāt vislabākos dzīves apstākļus. Viens no galvenajiem veiksmīgas vietas vadības un zīmola veidošanas principiem ir visu ieinteresēto pušu - politikas veidotāju, privāto un publisko uzņēmumu, akadēmiskās vides un pilsoniskās sabiedrības - koordinēts darbs. Talantu piesaistē liela nozīme ir interesēto personu vienotai sadarbībai.

Projekta vadītāja: ViA profesore, dr.oec. Agita Līviņa, agita.livina@va.lv

 

Projekta budžets: 10 000 EUR

Īstenošanas laiks: 2018. gada aprīlis-decembris

 

Pētījums top ar Valmieras pilsētas pašvaldības finansiālu atbalstu

 

Projekta pieteikums

 

Noslēguma ziņojumsPētījuma prezentācija
2018
Dec
2018
Sep
Interreg Europe pārrobežu programmas projekts “Cult-RInG” – “Kultūras maršruti kā ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai” - EKOSOC-LV

Interreg Europe pārrobežu programmas projekts “Cult-RInG” – “Kultūras maršruti kā ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai” tiek īstenots ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda un Vidzemes tūrisma asociācijas atbalstu.

Projekta ietvaros noslēgts līgums par Vidzemes tūrisma attīstības stratēģijas sadaļas "Kultūras maršruti 2019-2025"izstrādi.

Īstenošanas laiks: 2018. gada 5. septembris līdz 28. decembris.

Kopējais budžets: EUR 39688,00

Vairāk par projektu: HESPI direktore un vadošā pētniece Agita Līviņa (agita.livina@va.lv)

2018
Oct
2018
Apr
Jaunieši jauniešiem par vidi - EKOSOC-LV

Projekts “Jaunieši jauniešiem par vidi ” (Nr.1-08/143/018) tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu (budžeta apakšprogramma “Vides aizsardzības projekti”).

                                                   

Projekta mērķis ir īstenot aktivitātes izglītojošā un radošā formā, kas stiprinātu Latvijas jauniešu (gan vispārizglītojošo, gan arodskolu, gan augstskolu jauniešu) saikni ar dabu, sasaistot izpratni par dabas vērtībām īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā ar dabas daudzveidības aizsardzību un mūsdienīgu redzējumu par vides problēmu risinājumiem (t.sk. par projekta nolikumā noteiktajām tēmām -klimata pārmaiņām, atkritumiem un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu).

Īstenošanas laiks: 2018. gada 20. aprīlis līdz 1. oktobris. 

Projektā izglītojamā mērķauditorija: 106 Vidzemes Augstskolas studenti un 98 vispārizglītojošo skolu jaunieši (Lubānas vidusskola, Liepas pamatskola, Engures vidusskola,  Litenes pamatskola).

Kopējais budžets: EUR 7340,64

Galvenās aktivitātes:

 • Video izveide par izglītojošo akciju "Cilvēks vidē", video pieejams šeit!

 • Video izveide par projekta „Jaunieši jauniešiem par vidi” kopsavilkumu, video pieejams šeit!

 • Interaktīvs pasākums „Atpakaļ akmens laikmetā” un velo ekspedīcija dabā Lubānas ezera apkārtnē “Klimata pārmaiņas dabā –senāk un tagad” (Lubānas novadā - 2018.gada maijā);

 • Izglītojoši radošs pasākums dabā “Atkritumi kā resurss” (Līču-Laņģu klintīs un Lielajā Ellītē Priekuļu novadā - 2018. gada septembris);

 • Izglītojoši radošs pasākums dabā “Atkritumi kā resurss” (Engures dabas parka teritorijā, Engures novadā - 2018. gada septembris);

 • Izziņas pasākums dabā “Dabas daudzveidība un ainavas” (Pededzes upes ielejā Litenes apkārtnē - 2018. gada maijs);

 • Izziņas pasākums (pārgājiens ar uzdevumiem) dabā “Dabas daudzveidība un ainavas" (Gaujas nacionālā parkā - 2018. gada septembris);

 • Pētījums par jauniešu vides apziņa.

Vairāk par projektu: HESPI direktore un vadošā pētniece Agita Līviņa (agita.livina@va.lv)

Vairāk informācijas par projekta īstenotajām aktivitātēm šeit:

Izglītojošs pasākums "Bioloģiskās daudzveidības diena" (2018. gada 22. maijs)

Veloekspedīcija “Lubāna ezera apkārtnes klimats senāk un tagad” (2018. gada 20. maijs)

Interaktīvs pasākums „Atpakaļ akmens laikmetā” (2018. gada 18. maijs)

Izglītojoši radošs pasākums dabā “Atkritumi kā resurss” (2018. gada 14. septembris)

Izglītojoši radošs pasākums dabā “Atkritumi kā resurss” (2018. gada 18. septembris)

Izziņas pasākums dabā “Dabas daudzveidība un ainavas” (2018.gada 29. oktobris)

 

 

ZIEMEĻVIDZEMES BIOSFĒRAS REZERVĀTA TERITORIJĀ DZĪVOJOŠO JAUNIEŠU VIDES APZIŅA
2018
Oct
2018
Jul
Pārgājienu maršruts gar Baltijas jūru Latvijā un Igaunijā - EKOSOC-LV

 

 

 

Projekts “Pārgājienu maršruts gar Baltijas jūru Latvijā un Igaunijā ” (Projekta Nr. Est-Lat 22)  tiek īstenots ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda, LLTA "Lauku Ceļotājs"m Vidzemes Tūrisma asociācijas un Kurzemes Plānošanas reģiona atbalstu.

Projekta mērķis ir izveidot pārgājienu tūrisma maršrutu gar Baltijas jūru no Latvijas dienvidrietumu robežas līdz Tallinai Igaunijā.  Maršruts paredzēts kā ilgtspējīgs, dabas, kultūrvidei un vietējai ekonomikai draudzīgs tūrisma produkts, kas iekļautos Eiropas garo distanču kājnieku tūrisma maršrutu tīklā E9.

Īstenošanas laiks: 2018. gada 17. jūlija līdz 31. oktobrim.

Kopējais budžets: EUR 2900,00.

Vairāk par projektu: HESPI direktore un vadošā pētniece Agita Līviņa (agita.livina@va.lv)

2016
Dec
2016
Jan
Izdevums “Ieskats Latvijas vēstures svarīgākajos jautājumos“ - EKOSOC-LV

Pasūtītājs: Valsts kanceleja. 2016.

 

Zin.redaktors HESPI pētnieks Dr.hist. G.Krūmiņš.

Autori: Dr. hist., profesors Guntis Zemītis Dr. hist., vadošais pētnieks Gustavs Strenga Dr. hist., profesors Gvido Straube Dr. hist., pētnieks Jānis Šiliņš Dr. hist. (HESPI), docents Gatis Krūmiņš (HESPI).

Izdevums

2016
Aug
2016
Mar
Zinātniskais pētījums – Pašvaldības iespējas ietekmēt vietējās ekonomikas attīstību - EKOSOC-LV

Pētījuma laiks: 2016.g. marts - 2016.g.augusts. Pētījumā no ViA HESPI piedalās A.Līviņa, ViA docenti V.Valtenbergs, I.Liepiņa, Linda Veliverronena, Jaris Vaeliverronen, biznesa vides vadības maģistrants R.Rozenbergs un eksperte I.Vilka no SIA “Publiskās pārvaldes konsultācijas”.

Pētījuma ziņojums

2016
Jan
2015
Nov
Pētījums “VASAB pārskata “Baltijas jūras reģiona pilsētu attīstība” saturiskās informācijas sagatavošana” - EKOSOC-LV

Pasūtītājs: Valsts reģionālās attīstības aģentūra. Izpildē piedalās V.Valtenbergs, I.Druva-Druvaskalne, A.Līviņa, A.Klepers, J.Turlajs. Pētījuma periods: 2015.g. novembris-2016.g.janvāris

Pētījuma ziņojums ir pieejams šeit!

2015
Jun
2015
Feb
Pētījums „Vietējās attīstības stratēģijas ieviešanas gaita un pienesums biedrības „Cēsu rajona lauku partnerība” darbības teritorijas attīstībai” - EKOSOC-LV

Pasūtītājs biedrība „Cēsu rajona lauku partnerība”. Pētījuma laiks 2015.g. februāris-jūnijs. Pētījumu vada A.Broka, piedalās pētnieces S.Rozentāle, A.Līviņa, kā arī eksperts K.Ročāns.

2015
Apr
2014
Nov
Ziņojuma sagatavošana par mazo un vidējo pilsētu izaicinājumiem, ekonomiskās attīstības potenciālu, ietekmi uz kopējo teritoriālo  attīstību gan Latvijas, gan Eiropas Savienības mērogā, kā arī turpmākiem attīstības virzieniem - EKOSOC-LV

Pasūtītājs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Pētījuma laiks 2014.g. novembris- 2015.g. aprīlis. Izpildē piedalās V.Valtenbegs un A.Līviņa, L.Bērzkalna ViA studente, kā arī eksperte Inga Vilka (LU), starptautiskie eksperti no European Urban Knowledge Network (Beļģija).

Ziņojums

2014
Nov
2014
Nov
5.2.8. Kultūrvides attīstības, vides daudzveidības saglabāšanas un urbanizācijas procesi Latvijas līdzsvarotas attīstības kontekstā - EKOSOC-LV

Projekta vadītāja HESPI direktore, pētniece A.Līviņa. No HESPI piedalās pētnieki J.Buholcs, B.Paškevica, J.Kalnačs, L.Veliverronena, J.Smaļinskis, zinātniskā asistente I.Grīnfelde un ViA maģistratūras studenti.

Rīcībpolitikas ziņojums 2015.g.

J.Smaļinska izdevums "Dabas un kultūras mantojuma izmantošana tūrisma mārketingā"

2017.gada 27. marta semināra darba kārtība un materiāli:

Semināra darba kārtībaLīviņa par darba gaitu projektā.Iedzivotaju aptaujas rezultati 2016.g.Rīcībpolitikas ziņojums 2015.g.Rīcībpolitikas ziņojums 2016.g.
2014
Oct
2014
Jun
Pētījums par vietējās attīstības stratēģijas „Madonas novada fonda darbības stratēģijas 2009.-2013.gadam” rezultātiem-LEADER projektu radītā situācija un rezultāti - EKOSOC-LV

Pasūtītājs Madonas novada fonds. Pētījuma laiks 2014.g.jūnijs-oktobris. Izpildē piedalās S.Rozentāle, A.Līviņa.

2014
Sep
2014
Jun
Via Hanseatica tūrisma maršruta nākotnes sadarbības modelis - EKOSOC-LV

Pasūtītājs Vidzemes plānošanas reģions. Pētījuma laiks 2014.g. jūnijs- septembris. Izpildē piedalās J.Buholcs, B.Paškevica un A.Līviņa, kā arī SIA „Nocticus” A.Klepers, I.Kucina.