Publikācijas

2017

Andersons A., Rozentale S. - DYNAMIC SIMULATION MODEL FOR SUSTAINABLE MUNICIPALITY DEVELOPMENT IN VIDZEME REGION, LATVIA

http://dx.doi.org/10.17770/etr2017vol2.2606

Broka A., Mihailova A., Demme-Vimba D. - Meaningful employment of young adults with intellectual disabilities in Latvia.

In: Proceedings of 18th Annual international scientific conference " Economic science for rural development", 27-28 April 2017, Jelgava, Latvia. pp.38-47

Available here

Bucholtz I. - ENVIRONMENTAL COMMUNICATION IN LATVIAN MUNICIPAL NEWSLETTERS

http://dx.doi.org/10.17770/etr2017vol1.2583

Golca L., Rajevska F. - Work based learning programmes in Latvia

In: Proceedings of 18 th Annual international scientific conference "Economic science for rural development" 27-28 April 2017, Jelgava, Latvia. Vol. 45, pp.79-86.

Available here

Karaseva A. - MANIFESTATIONS OF TEACHER PROFESSIONAL AGENCY IN RELATION TO INTEGRATION OF ICT IN TEACHING

In: Proceedings of the International Scientific Conference "SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION.", May 26 - 27, 2017, Rēzekne, Latvia, Vol. 3, pp. 500 - 514

http://journals.rta.lv/index.php/SIE/article/view/2296

Krūmiņš G. (sast.) - Latvijas tautsaimniecības vēsture

Jumava, Rīga, 2017

Sastādītājs un zinātniskais redaktors: Vidzemes augstskolas rektors, Dr. hist. Gatis Krūmiņš
Autori: E. Evarts, Ē. Jēkabsons, V.P. Karnups, O. Kehris, E. Krastiņš, P. Leiškalns, I. Mežs, U. Osis, R. Remess, J. Šiliņš, V. Dombrovskis.
Recenzenti: prof. Inna Šteinbuka, prof. Ilgvars Butulis

Kūle L., Rajevska F. - THE INCLUSION OF SPECIAL EDUCATION INTO PRESCHOOL AND ELEMENTARY GENERAL EDUCATION INSTITUCIONS IN LATVIA

In: Proceedings of the International Scientific Conference "SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION.", May 26 - 27, 2017, Rēzekne, Latvia, Vol. 3, pp. 60 - 70

http://journals.rta.lv/index.php/SIE/article/view/2352

Legzdina K., Rajevska F. - Step towards alternative child care: analysis of child care deinstitutionalization components (based on the research in Vidzeme region, Latvia)

In: Proceedings of 18 th Annual international scientific conference "Economic science for rural development" 27-28 April 2017, Jelagava Latvia, Vol. 46, pp.92-100

Available here

Lescevica M., Pukite I. - Modern solutions to decision making process for residential housing management in high migration conditions

In: proceedings of 18th Annual international scientific conference "Economic science for rural development" 27-28 April 2017, Jelgava Latvia, Vol. 46, pp.101-108

Available here

Livina A., Reddy M. - NATURE PARK AS A RESOURCE FOR NATURE BASED TOURISM

http://dx.doi.org/10.17770/etr2017vol1.2590

Līviņa A., Turlajs J., Druva-Druvaskalne I., Valtenbergs V. - Baltijas jūras reģiona pilsētu attīstības salīdzinājums

Latvijas Universitātes 75. ikgadējās zinātniskās konferences "Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne" referātu tēzes, Rīga: Latvijas Universitāte, 2017, 390. lpp., 235. - 237. lpp.

Available here

Melbārde V., Ore M. - SMART PEOPLE: REGION PROCESS ANALYSIS

In: 9th International Scientific Conference “New Challenges of Economic and Business Development – 2017: Digital Economy”: Riga, Latvia, May 18-20, 2017. Proceedings of Reports. Riga: University of Latvia, 2017, pp. 347 - 356

Available here

Ore M., Melbarde V. - Resources of environment: aspects of smart rural development

In: Proceedings of 18 th Annual international scientific conference "Economic science for rural development" 27-28 April 2017, Jelagava, Latvia. Vol. 45, pp.186-195.

Available here

Rajevska F., Reima K. - INVESTING IN PRESCHOOL AGE CHILDREN – A CASE STUDY OF VIDZEME REGION (LATVIA)

In: Proceedings of the International Scientific Conference "SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION.", May 26 - 27, 2017, Rēzekne, Latvia, Vol. 4, pp. 353 - 362

http://journals.rta.lv/index.php/SIE/article/view/2247

Rozentāle S. - Algot galvas, nevis rokas

Sarmīte Rozentāle, Vidzemes Augstskolas profesore, Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta (HESPI) pētniece žurnāla Dienas Biznesa jaunajā reģioniem veltītajā pielikumā Biznesa Plāns/ Vidzeme (18.05.2017., 18. lpp.) iezīmē Vidzemes reģiona situāciju darbaspēka piesaistē, raksturo Vidzemes uzņēmējdarbības vidi, komentē mazpilsētu un reemigrācijas problēmas, kā arī Vidzemes tautsaimniecības attīstību nākotnē.

Rozentale S., Andersons A. - INDICATORS AFFECTING VIDZEME REGION SMART DEVELOPMENT

http://dx.doi.org/10.17770/etr2017vol1.2604

Rozentale S., Livina A. - Qualitative Assessment in Higher Education

International Journal of Education and Learning Systems, 2, 39-46. IARAS Pub.

Available here

Smalinskis J., Auzina A. - Preconditions for establishment and historical development stages of Latvian rural tourism association "Country holidays"

In: Proceedings of 18 th Annual international scientific conference "Economic science for rural development" 27-28 April 2017, Jelagava, Latvia. Vol. 45, pp.221-227.

Available here

Smaļinskis J., Līviņa, A. - Dabas parkam “Abavas senleja” - 50

Vides Vēstis. Vasara 02/2017. 26-29.lpp. ISSN 1407-2939

Digitālā žurnāla versija

Vaeliverronen L., Kruzmetra Z., Livina A., Grinfelde I. - Engagement of Local Communities in Conservation of Cultural Heritage in Depopulated Rural Areas in Latvia

International Journal of Cultural Heritage, 2, 13-21. IARAS Pub.

Available here

 

Valtenbergs V., Brigsa S., Livina A., Vilka I. - SCENARIOS OF LOCAL GOVERNMENT INTERVENTION IN CASE OF MARKET FAILURE. THE CASE OF LATVIA

In: 9th International Scientific Conference “New Challenges of Economic and Business Development – 2017: Digital Economy”: Riga, Latvia, May 18-20, 2017. Proceedings of Reports. Riga: University of Latvia, 2017, pp. 655 - 666

Available here

Veidemane K., Ruskule A., Strake S., Purina I., Aigars J., Sprukta S., Ustups D., Putnis I., Klepers A. - Application of the marine ecosystem services approach in the development of the maritime spatial plan of Latvia

International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services & Management 

Volume 13, 2017 - Issue 1

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21513732.2017.1398185

Veliverronena L., Grīnfelde I., Smukā I., Līviņa A., Smaļinskis J., Vasile R., Krūzmētra Ž., Buholcs J. - Nemateriālais kultūras mantojums pasākumos. Padomnieks pasākumu rīkotājiem

Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts, 2017

Zinātniskais un literārais redaktors Jānis Kalnačs

Izdevuma sagatavošana finansēta no Valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV 5.2.8. projekta "Kultūrvides attīstības, vides daudzveidības saglabāšanas un urbanizācijas procesi Latvijas līdzsvarotas attīstības kontekstā" līdzekļiem un iespiešanas darbi finansēti no Valsts Kultūrkapitāla fonda Tradicionālās kultūras nozares finansējuma.

Publikācijas elektroniskā versija pieejama šeit:

Ievads angļu valodāPadomnieks elektroniski (latviešu valodā)

2016

Grinfelde I., Livina A. - Enhancing vitality of young students by integrated experience-based outdoor education methods.

In: Abstract book Monitoring and management of visitors in Recreational and Protected areas. pp.489-492.

Abstract book

Karaseva A. - Relationship of Internet self-efficacy and online search performance of secondary school teachers

INTERNATIONAL CONFERENCE; MEANING IN TRANSLATION: ILLUSION OF PRECISION, MTIP2016
Book Series: Procedia Social and Behavioral Sciences
Volume: 231
Pages: 278-285
DOI: 10.1016/j.sbspro.2016.09.103
Published: 2016 ,  ISSN: 1877-0428 

Klepers A., Druva-Druvaskalne I., Ābele L., Jūrmalietis R., Kokina I., Bāra J., Martinsone Ž. - Viedās specializācijas stratēģiju īstenošanas iespējas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās:sociālās vides potenciāls.

Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, Sociālās un humanitārās zinātnes, 70(3), 102-111.lpp.

Leščevica M. - Innovative approach to Diaspora's involvement in Latvia's enrepreneurship: technology and tools

3rd International Multidisciplinary Scientific conference in Social Sciences and Arts, SGEM 2016, Albena, Bulgaria. Proceedings annually indexing in Thomson Reuters, ISI Web of Knowledge, ELSEVIER Products - SCOPUS and etc., CrossRef (SGEM is a voting member and a registered publisher), ProQuest, EBSCOHost, the British Library. ISBN 978-619-7105-45-2. 8 pages.

Leščevica M. - E-learning in Internationalization of Entrepreneurship

3rd International Multidisciplinary Scientific conference in Social Sciences and Arts, SGEM 2016, Albena, Bulgaria Proceedings annually indexing in Thomson Reuters, ISI Web of Knowledge,  ELSEVIER Products - SCOPUS and etc., CrossRef (SGEM is a voting member and a registered publisher), ProQuest, EBSCOHost, the British Library. ISBN 978-619-7105-45-2, 8 pages.

Lescevica M., Pelše M. - Smart Specialization Assessment in Latvia

In proceedings “Economics Science for Rural Development”, Jelgava, 2016.

Livina A., Grinfelde I. - Comparison of local and foreign visitor`s choices in two national parks in Latvia

In: Abstract book Monitoring and management of visitors in Recreational and Protected areas. pp.314-316.

Abstract book

Livina A., Rozentale S., Brigsa S., Andersons A., Kreituze I. - Personal competences for future labour market in Vidzeme region, Latvia.

In: Economic Science for Rural Development Conference Proceedings. Apr 2016, Issue 42, p107-113. 7p. , Database: Academic Search Complete, Web of Science

Conference Proceeding

Līviņa A., Veliverronena L., Krūzmētra Ž., Grīnfelde I., Buholcs J., Vasile R. - Kultūras mantojuma lietojums reģionu līdzsvarotā attīstībā

Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, Sociālās un humanitārās zinātnes, 70(3), 91–99.

Ore M., Melbārde V. - Influencing factors of rural areas development Vidzeme region case analysis

Conference New Challenges of Economic and Business Development-2016: Society, Innovations and Collaborative Economy. Riga, 12-14 May 2016. Web of Sciences

Publikācija

Rajevska F., Siliņa G., Stāvausis D. - Deinstitutionalization: Challenges for policy-makers in Latvia in “Economic Science for Rural Development”
Jelgava, 2016, Nr.43, p.99-107; ISBN 978-9984-48-255-5.
Rajevska F., Romanovska L. - Latvia: Both Sides of the Economic Recovery Success Story

In book: Challenges to European Welfare Systems.Ed. Klaus Schubert (1)Paloma de Villota (2)Johanna Kuhlmann (3) pp 473-495. Springer.

Rozentāle S., Krūmiņš G., Krūmiņa I. - Basic factors of smart rural development concept for the analysis of regional development and decision making in Vidzeme, Latvia

Proceedings of SGEM International Scientific Conference on SOCIAL SCIENCES & ARTS23 27 August, 2016, ALBENA.

Book 2, Volume IV  “Economics and Tourism” ISBN 978-619-7105-75-9

Scientific paper

Rozentale S., Livina A., Brigsa S., Andersons A., Kreituze I. - FUTURE LABOUR MARKET DEMAND IN VIDZEME REGION, LATVIA

In 9 th International Scientific Conference “Business and Management 2016” May 12–13, 2016, Vilnius, LITHUANIA.

Article

Veliverronena L. - Community Engagement in the Cultural Revitalization of Latvian Rural Territories.

In book of abstracts :Valuing and Evaluating Creativity for Sustainable Regional Development. Ed. Laven, D., Skoglun, W.

Book of abstracts

2015

Anna Broka - PATHWAY OF YOUNG PEOPLE WITH DISABILITIES TO ADULTHOOD THROUGH SCHOOL-TO-WORK TRANSITION: THE CASE STUDY OF VIDZEME REGION (LATVIA)

Regional Review. Nr.11 (2015). Research Papers. Daugavpils Universitātes Akadēmiskais Apgāds. 2015. ISSN 1691-6115

Atstaja Dz., Brīvers I., Livina A.  - National approaches to planning and tourism in Latvia

In Planning For Tourism: Towards a Sustainable Future. (ed. Nigel &Gordon) CABI. SCOPUS

González A., Daly G., Pinch P., Adams N., Valtenbergs V., Burns M.C., Johannesson H. - Indicators for Spatial Planning and Territorial Cohesion: Stakeholder-Driven Selection Approach for Improving Usability at Regional and Local Levels

SCOPUS

Grinfelde I., Lotina L.  - Visitors of Ancient Sacred Sites in Vidzeme Region from the Perspective of Tourist Information Centres
In: Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism No 15 (4), pp. 341-356. SCOPUS
Krumina I., Krumins G., Rozentale S. - Vidzeme Region of Latvia: Knowledge Management in Micro Enterprises
In: Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 213, 1 December 2015, Pages 781-786. ScienceDirect
Krumins G., Krumina I., Rozentale S. - Preconditions for Regional Economic Growth at the District Level in Vidzeme, Latvia

In: Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 213, 1 December 2015, Pages 117-122. ScienceDirect

Publikācija

Livina A., Atstaja Dz. - Understanding the Philosophy and Performance of Tourism and Leisure in Protected Areas for transition to a Green Economy

In “Tourism in the Green Economy” (ed.Reddy, M., Wilkes, K.)  Routledge

Līviņa A., Rozentāle S., Smaļinskis J.  - Nature as indicator of place economic sustainability

In: Economic Science for Rural Development: Integrated and Regional Development (ed.Kusis, J.). No.38.pp. 92-102. ISBN: 978-9984-48-181-4 . Web of Sciences

Nripendra S., Livina A. - Waste Separation at Household Level: Comparison and Contrast Among 40 Countries

In Indian Journal of Applied Research. Volume: V, Issue: I, January - 2015

Ore M.  - Analysis of agricultural sustainability indicators system
In: Economic Science for Rural Development: Integrated and Regional Development (ed.Kusis, J.). No.38. Web of Sciences
Rajevska F., Stavausis D. - Improving financial literacy at school: a way to ensure retirement well-being

International Conference proceedings The Future of Education, Edited by Pixel, Florence, 2015, June 11-12; Libreria universitaria.it edizioni, P.491-495; ISBN: 978-88-6292-620-1 ISSN: 2384-9509

Rozentāle S., Līviņa A. - Indicators for regional entrepreneurial potential

In: Economic Science for Rural Development: Integrated and Regional Development (ed.Kusis, J.). No.38.pp. 60-70. ISBN: 978-9984-48-181-4. Web of Sciences

Rubule (ex-Kunga) E., Buholcs, J. - A review of municipal environmental communication research: stakeholders, instruments and evaluation (2009-2014)

In: Economic Science for Rural Development: Integrated and Regional Development (ed.Kusis, J.). No.38. Web of Sciences

2014

Brigsa S., Broka A., Rajevska F., Ročāns K., Romanovska L., Zīverte L. - Krīze: izaicinājumi un iespējas sociālajai cilvēkdrošībai Latvijā

Sadaļa kolektīvajā monogrāfijā “Daudzveidīgās un mainīgās Latvijas identitātes”, zin.red.J.Rozenvalds, A.Zobena, Rīga, 2014, LU, lpp.149-172.

Broka A., Kūle L., Kūla E. - Sociālā cilvēkdrošība: bērni un ģimenes ar bērniem Latvijā. Rokasgrāmata sociālā jomā strādājošiem.

LU Akadēmiskais apgāds. ISBN: 978 – 9984-45-813-7.

Rajevska F. - Economic and Social Rights – in How Democratic is Latvia?

Audit of Democracy 2005-2014, ed.J.Rozenvalds, University of Latvia, p.85-102;

Rajevska F., Rajevska O., Stāvausis D. - Challenges for the sustainability of Latvian pension system

Human Development Report. 2012/2013. Sustainable Nation. (ed.Baiba Bella); LU, Rīga, 2014, p.34-44

Rajevska O., Rajevska F. - Notional Defined Contribution Pension Scheme Experience in Latvia: some lessons

Studia Humanistyczne AGH, ISSN 2084-3364, 2014, Vol. 13/4, pp. 185-197;

2013

Broka A. - Spējināšanas koncepta pielietojums sociālās cilvēkdrošības stiprināšanā

Izdots “Sociālā cilvēkdrošība: spēju attīstība, sadarbība un iekļaušana”, LU Akadēmiskais apgāds. ISBN: 978-9984-45-609-6.