Par HESPI

   
   
   
   
   

"Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts” (turpmāk- HESPI) ir Vidzemes Augstskolas  zinātniska struktūrvienība, kas ir ViA aģentūras “Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts”  (aģentūra kopš 2013.g.) tiesību un saistību pārmantotāja, izveidota ar ViA Senāta 2015.gada 16.decembra lēmumu Nr.1.

ViA ir reģistrēta Latvijas Republikas  Zinātnisko institūtu reģistrā 2015. gada 15. jūlijā.

 

Misija

Veikt atvērtu un radošu zinātnisko darbību, balstītu profesionālos, akadēmiskos un lietišķos pētījumos, to rezultātus publiskot un iekļaut Vidzemes Augstskolas studiju programmās, veicināt to pielietojamību starptautiskā, valsts, reģiona un vietējā gudrā sabiedrības attīstībā.

 

Institūta galvenie pētnieciskie virzieni

 

1.png

Ilgtspējīga tautsaimniecība un zināšanu sabiedrība:

  • Tautsaimniecības attīstība un reģionu pārvaldība
  • Aprites ekonomika un vide
  • Cilvēkresursu attīstība un iekļaujošā politika
  • Dabas un kultūras mantojuma izpēte
9.png

 

Komunikācijas ekosistēma un tehnoloģijas

 

 

ViA HESPI Zinātniskās padomes sastāvs

B.Paškevica- priekšsēdētāja

J.Buholcs -priekšsēdētājas vietnieks

F.Rajevska

S.Rozentāle

A.Līviņa

L. Veliverronena

Latvijas Zinātņu padomes eksperta tiesības piešķirtas HESPI pētniekiem

 

Zinātnes nozare, apakšnozare

Eksperta tiesības līdz:

Dr.art. Jānis Kalnačs

Mākslas zinātne

2018.gada 19.februārim

Dr.oec. Agita Līviņa

Ekonomika, vadībzinātne

2019.gada 21.janvārim

Dr.oec. Sarmīte Rozentāle 

Ekonomika 

2019.gada 18. februārim

Dr.oec. Maira Leščevica

Ekonomika

2019.gada 14.aprīlim

Dr.sc.comm. Jānis Buholcs

Komunikācijas zinātne

2019.gada 17.martam

Dr.hist. Gatis Krūmiņš

Vēsture, ekonomika 2020.gada 21. jūnijam

Dr.oec. Iluta Bērziņa

Ekonomika 2018.gada 17. decembrim